tarieven en vergoeding

De Geestelijke Gezondheid Zorg is vanaf 1 januari 2014 aan grote veranderingen onderhevig geweest.
Er heeft een volledige stelselwijziging plaatsgevonden. Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg wordt deze ingedeeld in 4 categorieën. Deze 4 categorieën vormen samen de Generalistische Basis GGZ. Patiënten met lichtere psychiatrische problemen hoeven hierdoor niet meteen verwezen te worden naar de gespecialiseerde psychologische zorg/tweedelijnspsychologische zorg. Er wordt vanaf dat moment gesproken over 4 zorgzwaarte producten.

Tarieven 2018:

Prestatie Kort Code 180001 €   487,26
Prestatie Middel Code 180002 €   830,23
Prestatie Intensief Code 180003 € 1.301,85
Prestatie Chronisch Code 180004 € 1.201,50
Onvolledig traject Code 180005 €   198,88

Er wordt gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw problematiek moet ingeschat worden welke behandeling u nodig heeft (kort, middel, intensief of chronisch). Tevens worden er verschillende tarieven gehanteerd. Er bestaat een maximum voor het aantal minuten dat aan uw behandeling besteed mag worden. Uw behandeling kan bestaan uit gesprekken met de psycholoog, diagnostiek, e-mail consulten et cetera.

Daarnaast is er sprake van indirecte tijd zoals bijvoorbeeld het uitwerken van psychologisch onderzoek, voorbereiding van uw consult, rapportage, intervisie et cetera. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan uzelf heeft doorgebracht bij uw psycholoog. In de praktijk zal het merendeel van de behandeling vooral bestaan uit face to face gesprekken. Bovenstaande tarieven zijn hier op berekend.

Elk pakket vertegenwoordigt een maximum aantal consulten en een bijbehorend tarief. De psycholoog bepaalt de zorgzwaarte voor de cliënt. Binnen zo'n pakket kan, bij een hulpvraag die verandert, de behandeling verlengd worden. Dit gaat in samenspraak met u en uw huisarts! Deze producten zijn gelieerd aan een vermoedelijke DSM-5 diagnose (bijvoorbeeld depressie, angsten, persoonlijkheids-problematiek et cetera).

In het intakegesprek komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder verzekerde zorg valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Uw zorgverzekeraar kan u dat ook vertellen, informeer daar naar!

Het is natuurlijk voor u van belang de behandeling betaalbaar te houden en niet aan het eind van een product geconfronteerd te worden met hoge kosten. In het intake gesprek zal dit daarom met u besproken worden en hoe dit verrekend gaat worden.

Alle andere diagnoses die op grond van de Zorgverzekeringswet niet tot het basispakket behoren, worden onder code 198300 (OVP/consult) niet basispakketzorg, berekend. Het tarief voor deze zorg bedraagt 101,-- euro en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Voor coaching geldt het vrije tarief van 100 euro.

Houdt u rekening met verschillende tariefsnormen zie bericht Nza. Verder is het van belang onder uw aandacht te brengen dat ik niet met alle zorgverzekeraars gecontracteerd ben. Deze prijzen zijn dus van toepassing op consumenten waarvan de ziektenkostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met mij als zorgverlener.

Het gemiddelde tarief komt neer op 100 euro per consult en duurt in principe 45 minuten.

Hoe vaak u komt is afhankelijk van uw situatie, uw eigen wensen en mijn inschatting in welke mate u gezien moet worden. Over het algemeen wordt u de eerste drie keer wekelijks gezien en daarna, afhankelijk van het probleem, 1 maal in de veertien dagen.

De praktijk heeft voor 2018 bij diverse verzekeraars een contract afgesloten. Vraag dit nĂ¡ bij uw behandelaar! Daarnaast werk ik gedeeltelijk contractvrij. Meer informatie over de achtergrond hiervan vindt u op de website van de contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl).

Voor 2017/2018 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro voor gemaakte zorgkosten.

Eenmaal per maand ontvangt u van mij een overzicht met daarop de consulten van die maand. Wanneer een product is afgerond ontvangt u een overzichtsnota met alle benodigde gegevens. U dient deze nota zelf in te sturen naar uw zorgverzekeraar!

afzegregeling:

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren gecanceld of niet nagekomen wordt, zullen de kosten voor het gehele consult in rekening worden gebracht. Ingeval van calamiteiten worden andere regels gehanteerd.

Vuurtoren Bladeren Schelpen Walvis Walvis